Possible

This event contains digital content (live streaming or video on demand)
EVENT INFORMATION

National Theatre Wales presents / yn cyflwyno

Shôn Dale Jones

Possible

Streamed live and on demand / Yn ffrydio'n fyw ac ar alw


Live performance 29 June - 2 July at 8pm.
With live captioning on Tuesday 29 June and Thursday 1 July.
On demand 6 - 13 July. Watch in your own time.

Perfformiad byw 29 Mehefin - 2 Gorffennaf am 8pm.
Gyda capsiynau byw, Mawrth 29 Mehefin a dydd Iau 1 Gorffennaf.
Ar alw 6 - 13 Gorffennaf. Gwyliwch yn eich amser eich hun.


Shôn’s new show was going to be all about love. But what do you do when you’re writing a show all about love, and everything goes dark? You find a new story. A story with scones after midnight, estate agents, Gandhi-inspired motivational texts, mothers, fathers, families, and Grandmaster Flash.

Possible is a playful and profound piece of storytelling that blurs reality with a stellar soundtrack, live music and surreal, cinematic visuals. Funny, daft and endearingly honest, it’s a show about love, resilience and finding the courage to explore the past, in order to shape the future.

-----

Roedd sioe newydd Shôn yn mynd i fod yn ymwneud â chariad. Ond beth ydych chi'n ei wneud pan rydych chi'n ysgrifennu sioe sy'n ymwneud â chariad, ac mae popeth yn mynd yn dywyll? Rydych chi'n dod o hyd i stori newydd. Stori gyda sgons ar ôl hanner nos, gwerthwyr tai, testunau ysgogol a ysbrydolwyd gan Gandhi, mamau, tadau, teuluoedd, a Grandmaster Flash.

Mae Possible yn stori chwareus a dwys sy'n pylu realiti gyda thrac sain arbennig, cerddoriaeth fyw a delweddau swreal, sinematig. Yn ddoniol, yn wirion ac yn dyner o onest, mae'n sioe am gariad, cydnerthedd a chanfod y dewrder i archwilio'r gorffennol, er mwyn llunio'r dyfodol.


Access / Mynediad

Live captioning will be available on Tuesday 29 June and Thursday 1 July. You do not need to book a different ticket. The captions will be accessed through a separate link which will be sent out with pre-show information in the run up to the performance. If you can’t find the link, or have any questions, please get in touch with us by emailing boxoffice@nationaltheatre.org

When the On Demand version becomes available from 6 July there will be different ticket options to view the performance with embedded captions, BSL interpretation or audio description.

If you have any questions, or would like to talk to us about your access needs, please email boxoffice@nationaltheatrewales.org.

-----

Bydd capsiynau byw ar gael ddydd Mawrth 29 Mehefin a dydd Iau 1 Gorffennaf. Nid oes angen i chi archebu tocyn gwahanol. Gellir cyrchu'r capsiynau trwy linc ar wahân a fydd yn cael ei hanfon gyda gwybodaeth cyn y sioe yn y cyfnod cyn y perfformiad. Os na allwch ddod o hyd i'r linc, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy e-bostio boxoffice@nationaltheatre.org

Pan fydd y fersiwn Ar Alw ar gael o 6 Gorffennaf ymlaen bydd gwahanol opsiynau tocynnau i weld y perfformiad gyda chapsiynau wedi'u hymgorffori, dehongliad BSL neu sain ddisgrifiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech siarad â ni am eich anghenion mynediad, e-bostiwch boxoffice@nationaltheatrewales.org.


To book for a different date, click here. Booking for the On Demand period will be available at a later date.

I archebu ar gyfer dyddiad gwahanol, cliciwch yma. Bydd archebu ar gyfer y cyfnod Ar Alw ar gael yn hwyrach.


Restrictions

Please note, this play contains strong language and content that some audience members may find triggering. For a full list of content warnings, please visit nationaltheatrewales.org/trigger-warnings. If you require any further guidance or assistance, please email boxoffice@nationatheatrewales.org
-----
Sylwer, mae'r ddrama hon yn cynnwys iaith gref a chynnwys y gallai rhai aelodau o'r gynulleidfa ei ystyried yn sbardun. I gael rhestr lawn o rybuddion cynnwys, ewch i nationaltheatrewales.org/cy/rhybuddion-sbardunau. Os oes angen unrhyw arweiniad neu gymorth pellach arnoch, e-bostiwch boxoffice@nationatheatrewales.org

Waiver

Refunds are only available in the event of cancellation. If you have any questions please contact boxoffice@nationatheatrewales.org
-----
Dim ond mewn achos o ganslo y bydd ad-daliadau ar gael. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org